بیش از 1800 کارگر کازینو در انتاریو، آماده اعتصاب کردن هستند.

کارگران در هشت کازینو در صورتی که تا نیمه شب جمعه توافق جدید صورت نگیرد، اعتصاب خواهند کرد.تمامی...

Read More