پیشنهاد “مالیات دیجیتالی” از طرف اتحادیه اروپا برای صنعت شرط بندی

اتحادیه اروپا در حال حاضربخاطر رونقی که شرط بندی های انلاین پیدا کرده  قوانین زیاد و سفت و...

Read More