تو هندیکپ اروپایی برخلاف هندیکپ آسیایی و آسیایی دوبل از اعداد اعشاری استفاده نم یشه وتنها اعداد صحیح تو این شرط بندی ها استفاده میشه و همین طور تو هندیکپ اروپایی گزینه ای برای بازگشت شرط وجود نیست و به همین خاطر ضرایب تو هندیکپ اروپایی از هندیکپ آسیایی و آسیایی دوبل بیشتر هستن و علاوه براین تو هندیکپ اروپایی ما از سه گزینه ی برد میزبان ،مساوی و برد مهمان به ازای مقادیر مثبت و منفی رو باید ازش  استفاده کنیم و اصلا هم حالت پایین و بالا نداریم .

اگر بخوام بیشتر توضیح بدم و شما هم بیشتر در مورد این نوع هندیکپ بدونید یه مثال می زنم که براتون واضح تر باشه و تمام این گزینه های هندیکپ اروپایی رو به شما آموزش خواهم داد:

خوب شما فرض کنید که مثلا تیم ایران با تیم امارات نتیجه ی ۲ بر ۰ امارات رو شکست داده باشه و گزینه های مثبت و منفی هندیکپ اروپایی برای هرکدوم  از این دو تیم ایران و امارات به این صورت خواهد بود:

هندیکپ اروپایی مثبت به ازای برد ، مساوی و باخت ایران

برد ایران (+۱) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای بازی اگه تعداد ۱ گل به گل های ایران اضافه کنیم باز هم ایران برنده میشه و ما با توجه به انتخاب گزینه ی برد ایران برنده ی شرط بندی خواهیم بود .

برد ایران (+۲) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای بازی اگه تعداد ۲ گل به گل های ایران اضافه کنیم، باز هم ایران برنده میشه و ما با توجه به انتخاب گزینه ی برد ایران برنده ی شرط بندی خواهیم بود .

و به همین ترتیب الی اخر…..

خوب حالا اگه متوجه شده باشید تو هندیکپ اروپایی مثبت به ازای برد ایران تمامی گزینه های شرط بندی ما با برد همراه خواهد بود .

مساوی ایران (+۱) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای بازی اگه تعداد ۱ گل به گل های ایران اضافه کنیم، بازی ایران با امارات مساوی نمی شه و با توجه به انتخاب گزینه ی مساوی ایران، شرط ما با باخت همراه می شه.

مساوی ایران (+۲) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای بازی اگه تعداد ۲ گل به گل های ایران اضافه کنیم، بازی ایران با امارات مساوی نمی شه و این جوری با توجه به انتخاب گزینه ی مساوی ایران،شرط ما شرط برنده نخواهد بود و همون طور که می بینید تو هندیکپ اروپایی مثبت به ازای مساوی ایران تمامی گزینه های شرط بندی ما با باخت همراه خواهد بود

باخت ایران (+۱) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای بازی اگه تعداد ۱ گل به گل های ایران اضافه کنیم، ایران بازی رو نمی بازه و بنابراین با توجه به انتخاب گزینه ی باخت ایران، شرط ما با باخت همراه خواهد بود.

باخت ایران (+۲) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای بازی اگه تعداد ۲ گل به گل های ایران اضافه کنیم، ایران بازی رو نمی بازه و با توجه به انتخاب گزینه ی باخت ایران، شرط ما با باخت همراه خواهد بود.

و الی آخر….

همون طور که می بینید تو هندیکپ اروپایی مثبت به ازای باخت ایران، تمامی گزینه های شرط بندی ما با باخت همراه خواهد بود

هندیکپ اروپایی منفی به ازای برد ، مساوی و باخت ایران

برد ایران (-۱) :  با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای بازی اگه تعداد ۱ گل از گل های ایران کم کنیم همچنان ایران برنده ی بازی خواهد بود و بنابراین با توجه به انتخاب گزینه ی برد ایران، شرط ما با برد همراه خواهد بود.

برد ایران (-۲) :  با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای بازی اگه تعداد ۲ گل از گل های ایران کم کنیم نتیجه ی بازی مساوی خواهد شد بنابراین با توجه به انتخاب گزینه ی برد ایران، شرط ما با باخت همراه خواهد بود.

برد ایران (-۳) :  با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای بازی اگه تعداد ۳ گل از گل های ایران کم کنیم ایران بازی رو خواهد باخت، پس با توجه به انتخاب گزینه ی برد ایران ، شرط ما با باخت همراه خواهد بود.

و الی آخر….

مساوی ایران (-۱) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای بازی ، اگه ۱ گل از گل های ایران کم کنیم بازی مساوی نخواهد شد بنابراین با توجه به انتخاب گزینه ی مساوی ایران ، شرط ما شرط بازنده خواهد بود.

مساوی ایران (-۲) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای بازی ، اگه ۲ گل از گل های ایران کم کنیم بازی مساوی خواهد شد بنابراین با توجه به انتخاب گزینه ی مساوی ایران، شرط ما با برد همراه خواهد بود .

مساوی ایران (-۳) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای بازی ، اگه ۳ گل از گل های ایران کم کنیم بازی مساوی نخواهد شد بنابراین با توجه به انتخاب گزینه ی مساوی ایران، شرط ما با باخت همراه خواهد بود .

و الی آخر…..

باخت ایران (-۱) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای بازی ، اگه ۱ گل از گل های ایران کم کنیم ایران بازی رو نمی بازه و این جوری با توجه به انتخاب گزینه ی باخت ایران، شرط ما با باخت همراه خواهد بود .

 باخت ایران (-۲) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای بازی ، اگر ۲گل از گل های ایران کم کنیم ایران بازی رو نمی بازه پس با توجه به انتخاب گزینه ی باخت ایران، شرط ما با باخت همراه خواهد بود .

 باخت ایران (-۳) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای بازی، اگه ۳ گل از گل های ایران کم کنیم ایران بازی رو می بازه و با توجه به انتخاب گزینه ی باخت ایران، شرط ما با برد همراه خواهد بود .

و الی آخر….

هندیکپ اروپایی مثبت به ازای برد، مساوی و باخت امارات

برد امارات (+۱) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای بازی، اگه ۱ گل به گل های امارات اضافه کنیم همچنان امارات بازنده ی بازی خواهد بود بنابراین با توجه  به انتخاب گزینه ی برد امارات ، شرط ما با باخت همراه خواهد بود.

برد هنگ کنگ (+۲) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای بازی، اگه ۲ گل به گل های امارات اضافه کنیم همچنان بازی با برد هنگ کنگ همراه نخواهد بود و با توجه به انتخاب گزینه ی برد امارات شرط ما با باخت همراه خواهد بود.

برد امارات (+۳) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای بازی، اگر ۳ گل به گل های امارات  اضافه کنیم امارات برنده ی بازی خواهد بود و این جوری با توجه به انتخاب گزینه ی برد امارات ، شرط ما با برد همراه خواهد بود.

و الی آخر….

مساوی امارات (+۱) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای بازی، اگر ۱ گل به گل های امارات  اضافه کنیم بازی مساوی نخواهد شد بنابراین با توجه به انتخاب گزینه ی مساوی امارات ، شرط ما با باخت همراه خواهد بود.

مساوی امارات (+۲) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای بازی، اگه ۲ گل به گل های امارات  اضافه کنیم بازی مساوی میشه و این جوری با توجه به انتخاب گزینه ی مساوی امارات، شرط ما با برد همراه خواهد بود.

مساوی امارات (+۳) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای بازی ، اگه ۳ گل به گل های امارات  اضافه کنیم بازی مساوی نخواهد شد و این جوری با توجه به انتخاب گزینه ی مساوی امارات شرط ما با باخت همراه خواهد بود.

و الی آخر…

باخت امارات (+۱) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای بازی ، اگه ۱ گل به گل های امارات اضافه کنیم همچنان امارات بازنده میشه و این جوری با توجه به انتخاب گزینه ی باخت امارات ، شرط ما با برد همراه خواهد بود.

باخت امارات (+۲) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای بازی، اگر ۲ گل به گل های امارات اضافه کنیم بازی مساوی خواهد شد و این جوری با توجه به انتخاب گزینه ی باخت امارات شرط ما با باخت همراه خواهد بود.

باخت امارات (+۳) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای بازی، اگر ۳ گل به گل های امارات اضافه کنیم امارات بازی رو خواهد برد، پس با توجه به انتخاب گزینه ی باخت امارات ، شرط ما با باخت همراه خواهد بود.

هندیکپ اروپایی منفی به ازای برد ، مساوی و باخت امارات

برد امارات (-۱) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای بازی، اگه ۱ گل از گل های امارات کم کنیم امارات  بازی رو نخواهد برد بنابراین با توجه به انتخاب گزینه ی برد امارات ، شرط ما با باخت همراه خواهد بود .

برد امارات (-۲) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای بازی، اگه ۲ گل از گل های امارات کم کنیم امارات بازی رو نخواهد برد بنابراین با توجه به انتخاب گزینه ی برد امارات، شرط ما با باخت همراه خواهد بود .

و الی آخر….

همون طور که متوجه شدید تو هندیکپ اروپایی منفی  به ازای برد امارات ، تمامی گزینه های ما با باخت همراه خواهد بود .

مساوی امارات (-۱) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای بازی اگه ۱ گل از گل های امارات کم کنیم بازی مساوی نخواهد شد بنابراین با توجه به انتخاب گزینه ی مساوی امارات، شرط ما با باخت همراه خواهد بود .

مساوی امارات (-۲) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای بازی، اگه ۲ گل از گل های امارات کم کنیم بازی مساوی نخواهد شد بنابراین با توجه به انتخاب گزینه ی مساوی امارات ، شرط ما با باخت همراه خواهد بود .

و الی آخر….

همون طور که می بینید تو هندیکپ اروپایی منفی  به ازای مساوی امارات، تمامی گزینه های ما با باخت همراه خواهد بود.

باخت امارات (-۱) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای بازی ، اگه ۱ گل از گل های امارات کم کنیم امارات باز هم بازنده ی بازی خواهد بود، پس با توجه به انتخاب گزینه ی باخت امارات، شرط ما با برد همراه خواهد بود .

باخت امارات (-۲) : با توجه به نتیجه ی در نظر گرفته شده برای بازی، اگه ۲ گل از گل های امارات کم کنیم امارات باز هم بازنده ی بازی خواهد بود بنابراین با توجه به انتخاب گزینه ی باخت امارات ، شرط ما با برد همراه خواهد بود .

و الی آخر….

خوب پس همون جور که دیدید  تو هندیکپ اروپایی منفی  به ازای باخت امارات ، تمامی گزینه های ما با برد همراه خواهد بود.

بت ناب