پوکر بازی شانس یا مهارت؟

هر وقت که من خودم پوکر بازی می کنم یا حداقل از اونایی که پوکر بازی می کنن می پرسم هر کسی یه نظری...

Read More